Het opstellen van een beveiligingsplan dat past binnen uw organisatie, is een van onze specialiteiten. We leggen hier in het kort uit wat u van ons kunt verwachten.

BHV plan

In het BHV plan wordt de organisatiestructuur van de bedrijfshulpverlening op locatieniveau vastgesteld.

Het BHV plan wordt opgesteld conform NEN 4000 waarbij uw wensen omtrent het niveau van bedrijfshulpverlening en brandveiligheid het uitgangspunt zijn.

RI&E (Risico Inventarisatie en – Evaluatie)

Een RI&E is een inventarisatie van de gevaren binnen een bedrijf met betrekking tot de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de werknemers. In de evaluatie wordt van deze gevaren een risico-inschatting gemaakt, waarbij gekeken wordt naar de kans dat een gevaar zich voordoet, het effect dat het teweegbrengt en de frequentie waarmee werknemers aan het gevaar worden blootgesteld.

Aan de hand van RI&E instrumenten, zoals vragenlijsten en interviews, maken wij een RI&E voor u. Wij houdenu gedurende dit proces op de hoogte van het verloop en de resultaten.

Ontruimingsplan

In geval van een calamiteit kan het noodzakelijk zijn uw pand te ontruimen. In het ontruimingsplan wordt de procedure hiervoor vastgelegd. Het ontruimingsplan vormt een onderdeel van het BHV-plan en wordt opgesteld conform NEN 8112.

Een onderdeel van het ontruimingsplan zijn de veiligheidsplattegronden waarop alle aanwezige veiligheidsvoorzieningen zijn aangegeven.

Ontruimingsplattegronden

Ontruimingsplattegronden dienen om gebruikers en bezoekers van een gebouw te informeren over hoe te handelen bij een calamiteit en via welke route het te gebouw zo snel mogelijk kan worden verlaten. De veiligheidsplattegronden uit het ontruimingsplan vormen hiervoor veelal de basis.

De ontruimingsplattegronden worden opgesteld conform NEN 1414

Voor een voldoende adequaat getrainde BHV organisatie is het van belang regelmatig (minimaal één keer per jaar) een ontruimingsoefening te houden.